Koszyk

RODO

Klauzula informacyjna RODO sklepu internetowego F.H.U. „METAL-TECH” ANDRZEJ CAŁKA.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANDRZEJ CAŁKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA „METAL-TECH” ANDRZEJ CAŁKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Grunwaldzka 2, 32- 720 Nowy Wiśnicz, NIP 8681111152, REGON 851741097, adres poczty elektronicznej: info@metaltech.sklep.pl, numer telefonu: 604255130 (dalej ADO); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 1. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy do kontaktu z doradcą Klienta pod numerem telefonu: 604255130,

 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: info@metaltech.sklep.pl lub pisemnie na adres ul. Solidarności 2, 32- 700 Bochnia;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej,

 • wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży,

 • zaoferowania Pani/Pana produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego oraz dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Pani/Pana dane osobowe ocenić niektóre Pani/Pana cechy, służące do analizy Pani/Pana preferencji, a w oparciu o nie – dostosowywać Pani/Pana profil w celu świadczenia dla Pani/Pana usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia na Pani/Pana żądania realizacji działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:
    - uprzednia zgoda Usługobiorcy, Klienta lub potencjalnego Klienta,

               - wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni
               własnych produktów lub usług Administratora);

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej;

 1. W czasie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 • Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

 • Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele;

 • Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

 • Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

 • Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne;

 • Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami;

 1.  Jako podmioty danych ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • przenoszenia danych,

 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach określonych powyżej w punkcie 3 oraz punkcie 4, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Pani/Pana danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 • okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego obowiązku wynikającego z zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług;

 • dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dotyczącej możliwej współpracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przygotowania oferty dla potencjalnego Klienta.

 

 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.